Framtidens bygg

Det er fremtidens bygg som skal møte energiutfordringene på lang siktDet er morgendagens bygg som skal møte energiutfordringene på lang sikt. For å nå ambisjonene om klimagassutslipp kreves store ambisjoner på byggsiden. Nybygg gir store muligheter for å planlegge løsninger som minimaliserer energibehovet. 

Framtidens bygg vil ha stor fokus på produksjon av fornybar energi for å dekke byggets energiforbruk, og klimagassregnskap for byggets levetid er også et aktuelt tema.

En innskjerping av kravene i TEK10 er et av virkemidlene som tas i bruk for å oppnå mer energieffektive bygg. I tillegg finnes det en rekke standarder med enda strengere krav til varmetap og energibruk.

Endringer i TEK10

Fra januar 2016 har energikravene i TEK10 blitt innskjerpet. Nybygg skal nå være omlag 25 % mer energieffektive enn tidligere. De økte kravene gjelder blant annet vinduer, tetthet, isolasjon og mer klimavennlig energiforsyning. Forbud mot å installere oljekjel for fossilt brensel som grunnlast er en av endringene. Årlig total energibehov ligger rundt 100 kWh/m2 avhengig av type bygg.

2016 er en overgangsperiode der byggenæringen kan velge mellom nye eller gamle energikrav. Det skal gi byggenæringen og kommunene for å tilpasse seg til de nye energikravene.

Passivhus

Et passivhus har et enda lavere energibehov enn den nye standarden. Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard er ca 25 % av energibehovet til en ny bolig. Det er definert en rekke krav for at et bygg skal kunne defineres som et passivhus, blant annet skal årlig oppvarmingsbehov ikke overstige 15 kWh pr m2.

De viktigste tiltakene i et passivhus er ekstra god isolasjon og tetthet, god utnyttelse av lys og varme fra solen gjennom å plassere mest mulig av vindusarealet mot syd, balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og bruk av energieffektive hvitevarer og belysning. Det vektlegges også at det gjenværende energibehovet i størst mulig grad skal dekkes av lokalt produsert fornybar energi som solvarme, biobrensel eller småskala vindturbiner.

2020: Nesten nullenergi-bygg (nNEB) 

Det stilles krav fra myndighetene at det skal bygges «nesten nullenergi-bygg» i 2020. Selv om definisjon til begrepet nNEB foreløpig ikke er klargjort for norske forhold, bør et nesten nullenergibygg være et bygg med svært lav energibruk som produserer nok energi for å dekke en god del av det totale energiregnskapet.

Det betyr at det kreves samme prinsipper som benyttes av passivhusdesign - redusere varmetap og el-forbruket, energigjenvinning, solenergien gjennom vinduer og god kontroll over energibruken. I tillegg vil det kreves en høy energiytelse og bruk av fornybar energi som kan produseres på stedet.

Plusshus mot 2030?

Et plusshus er et bygg som gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Dermed går bygget fra å være en del av energiproblemet, til å bli en del av energiløsningen (kilde: Powerhouse)

I Norge har flere forskningssenter, som f.eks Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og Sintef Byggforsk, jobbet mye mot utvikling av fremtidens bygninger med bl.a POWERHOUSE-konseptet.

Klimagassregnskap for bygg

Plusshus (og muligens nNEB) skal altså være karbonnøytrale i løpet av hele byggets levetid. Dette krever mye planleggingsarbeid og utvikling av nye konsepter for å velge riktige byggtekniske og energitekniske løsninger.

Valg av lavutslippsmaterialer, energi- og materialgjenvinning, og lokal fornybar energiproduksjon er derfor noen av de sentrale tematikkene som trengs for utvikle framtidens bygninger.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift