Husholdninger - gi ditt bidrag i klimakampen

Gjennom redusert bruk av energi i boligen, økt bruk av fornybar energi og mer miljøvennlig bilkjøring bidrar alle til et bedre klima.Privatpersoner bidrar i hovedsak til energiforbruk og klimagassutslipp på to områder: Gjennom oppvarming og bruk av bolig samt ved bilkjøring. På begge områdene er det stort potensial for energisparing og økt bruk av alternative energikilder.

Husholdninger står for mer enn en fjerdedel av det samlede energiforbruket i Innlandet. Gjennom mer fokus og bevissthet rundt energibruk kan dette reduseres betraktelig, og dermed også bidra til reduserte klimagassutslipp.

Dette er et viktig bidrag i arbeidet for et bedre klima. Hvert enkelt bidrag kan virke lite i den store sammenhengen, men dersom hver enkelt bidrar litt vil den totale reduksjonen av utslipp bli stor. 

Energibruk i boligen

Boliger er det området der vi bruker mest energi. Tall fra SSB viser at i 2012 var rundt to tredjedeler av energiforbruket elektrisitet, og rundt 30 prosent er biobrensel – i hovedsak ved. Andelen av fossilt brensel (olje og parafin) og fjernvarme var på rundt 4 % og 1 %.

Energiforbruket i husholdningene målt pr innbygger er høyere i Innlandet enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder selv om tallene er justert i forhold til blant annet klimatiske forhold og boforhold.

I gjennomsnitt går omtrent 60 % av forbruket pr husholdning går til oppvarming av boligen. Elektrisk utstyr og belysning utgjør ca 20 %, mens oppvarming av vann og annet står for de resterende 20 %.

Gjennom utbedring av boligen, overgang til nye energikilder og et bevisst forhold til bruk av energi kan både energiforbruket og kostnadene dine reduseres betraktelig. Selv relativt enkle tiltak kan gi merkbare resultater.

Bruk bilen mindre og mer miljøvennlig

Privatpersoner står også for en vesentlig andel av utslippene fra transportsektoren. Også her finnes det enkle tiltak som vi kan gjøre for å bidra til å redusere dette, som kan være både nyttige og lønnsomme.

Å lære å kjøre på en måte som gir lavere drivstofforbruk kan redusere forbruket med opp mot 20 prosent. Bedre planlegging av kjøring til jobb, skole og butikk og økt bruk av samkjøring vil også merkes både på klimaet og lommeboka. Dessuten skal vi ikke glemme muligheten for å sykle eller gå på korte turer, noe som i tillegg er bra for helsa.

Det finnes i dag en rekke biler på markedet som forurenser mindre enn de fleste bilene som brukes i dag, alt fra elbiler til biler som kan kjøre på nye drivstofftyper. Ved å velge en mer klimavennlig bil vil du derfor også gi et viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp.

Vær miljøbevisst i dagliglivet

I tillegg til det vi bidrar med i direkte energiforbruk, er det også andre ting hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra til et bedre klima. De tre viktigste områdene er:

  • Vær en bevisst forbruker og kjøp miljøvennlige produkter
  • Unngå unødvendig bruk og kast av ting
  • Kildesortering og gjenbruk

Sist oppdatert 19. juli 2016

Utskrift