Kommunen - en sentral aktør i klimaarbeidet

Kommunen er en sentral aktør i klimaarbeidet (foto: iStock).Kommunen har en helt sentral rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Den kan bidra både gjennom å legge føringer for utviklingen i kommunen, ved å tilrettelegge for innbyggerne og stimulere andre aktører til utslippsreduksjon, og ikke minst gjennom egen drift.

Undersøkelser viser at kommunene kan bidra til en betydelig reduksjon av Norges totale klimagassutslipp ved å satse på energieffektivisering i egne bygg, omlegging til klimavennlig oppvarming, mer klimavennlig transport og å bruke avfall til å produsere energi.

Energi- og klimaplanen

Alle kommuner er pålagt å ha en energi- og klimaplan. Denne kan brukes aktivt for å styre kommunens klimainnsats. Gjennom planarbeidet kartlegger kommunen klimautslippene og setter opp lokale strategier og mål for utslippsreduksjon, med fokus på energieffektivisering og omlegging til klimavennlig energibruk. Her har kommunen mulighet til å påpeke viktige innsatsområder, sette konkrete målsettinger innen klima og legge føringer for mange av kommunens aktiviteter.

Areal- og transportplanlegging sentralt

Plan- og bygningsloven gir kommunen ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging av transportsystemer. Ved å se lokalisering av boliger, arbeidsplasser og ulike tjenester i sammenheng med kollektivtransporttilbudet kan utslipp fra transportsektoren reduseres betraktelig. Utvikling av gang- og sykkelveier samt parkeringsregulering er også viktige faktorer her. Utslipp fra kjøretøy utgjør over 50 % av klimagassutslippene i Innlandet, det er derfor mye å hente på dette området.

Informasjon til befolkningen

Kommunen er myndighetenes nærmeste kontaktpunkt med befolkningen. Aktivt informasjonsarbeid om hva hver enkelt innbygger kan bidra med og om lokale og nasjonale støtteordninger er en viktig oppgave for å øke innsatsen fra befolkningen innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Holdningsskapende arbeid er en viktig del av dette, og bør ses i sammenheng med konkrete fysiske tiltak som gjennomføres.

Innkjøp

Også små og store innkjøp har innvirkning på kommunens klimagassutslipp - enten direkte eller indirekte. Gjennom en miljøbasert innkjøpspolitikk kan kommunen bidra til å redusere klimabelastningen vesentlig. Offentlige virksomheter er pålagt å ta miljøhensyn ved anskaffelser, men det er også mange som velger å gå ut over de minstekravene som er satt i loven.

Difi tilbyr informasjon både om gjeldende retningslinjer og om hvordan kommunen kan stille egne miljøkrav. Når det gjelder mindre innkjøp, så kan krav om å prioritere produkter som er miljømerket være en god og enkel start.

Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er velegnet for kommunale virksomheter. Ordningen setter fokus blant annet på viktige miljøtemaer som energibruk, transport og avfall, og er en nyttig innfallsport til å få fokus på energi- og klimaarbeid. Arbeidet som må til for å oppnå sertifisering sammenfaller i stor grad med andre aktiviteter som kommunen allerede gjør eller er pålagt å gjennomføre.

Kommunen som rollemodell og pådriver

Kommunen har også en viktig rolle som rollemodell for private aktører. Ved å gå foran med et godt eksempel gjennom tiltak i egne bygninger og egen drift, kan kommunen bidra til at flere følger etter. God informasjon om kommunens egne tiltak og om tilrettelegging for næringslivet er nødvendig for å stimulere økt aktivitet i det lokale klimaarbeidet.

Sist oppdatert 16. juli 2015

Utskrift