Informasjon og holdningsskapende arbeid

Informasjon og holdningsskapende arbeid er en viktig del av klimaarbeidet (foto: iStock).Systematisk og målrettet kommunikasjon med egne ansatte, næringsliv og ikke minst innbyggere er et sentralt virkemiddel for å oppnå målene i kommunens energi- og klimaplan. Dette arbeidet bør derfor prioriteres på lik linje med andre planlagte tiltak.

Mange tiltak i energi- og klimaplanen krever innsats og adferdsendring hos en rekke grupper:

Energi- og klimaplanen berører alle disse på ulike måter. Kommunen må derfor gå ut med informasjon om hvordan de skal opptre for at kommunen skal klare å nå målene – både som privatpersoner og som ledere og ansatte.

Planlegg informasjonsarbeidet

Klimaplanen inneholder mange tiltak som skal gjennomføres, og mange punkter som krever god og tydelig kommunikasjon til målgruppene. Det vil ofte være hensiktsmessig å kjøre flere små informasjonskampanjer i stedet for å forsøke å favne mange budskap under ett. Dette gjør det lettere å spisse budskapet mot de dere skal kommunisere med, og øker sannsynligheten for at målgruppen oppfatter det budskapet kommunen ønsker å formidle.

En god ide er derfor å prioritere de budskapene som skal informeres til hver målgruppe ut fra viktighet og ressurser, og fordele disse over hele planperioden ut fra når øvrige tiltak skal gjennomføres. For å gjøre dette kan følgende spørsmål stilles:

En strukturert og hensiktsmessig måte å besvare disse spørsmålene på er å utarbeide en kommunikasjonsstrategi og aktivitetsplan for det informasjonsarbeidet som må gjøres.

Mer informasjon