Stor interesse for passivhus

En lydhør forsamling fylte salen for å lære om planlegging av passivhusEnovas kurs om planlegging av passivhus trakk mange deltakere til Lillehammer i dag. Dette tyder på at fremtidens bygg nå begynner å bli satt på agendaen i Innlandet.

I flotte omgivelser på Maihaugen ble Enovas startkurs for planlegging av passivhus gjennomført i dag, som et samarbeid mellom Enova og Energiråd Innlandet. 

Kurset ga en innføring i prinsippene for passivhus med utgangspunkt i ny norsk standard for passivhus og lavenergihus, og dekket både nybygging og rehabilitering. Passivhus er bygg med krav til betydelig lavere energibehov enn det som er gitt i teknisk byggforskrift (TEK10).

Bred deltakelse

Hele 75 deltakerene hadde møtt frem for å få faglig påfyll fra Enovas rådgiverteam, som har praktisk spisskompetanse på passivhus. Både private og offentlige byggeiere, arkitekter, entreprenører og konsulenter var representert. Også byggstudenter fra fagskolen i Gjøvik hadde tatt veien til Lillehammer for å lære mer om fremtidens bygg.

Passivtankegang helt fra starten

Et viktig stikkord i planlegging av passivhus er tidlig analyse av mulighetene for å bygge etter passivhusstandard. Det må gjøres en grundig kartlegging av relevante problemstillinger og krav i idefasen av byggeprosjektet.

Å omdefinere energikravene fra gjeldene TEK-standarder til passivhusstandard for deretter å finne passende tekniske og bygningsmessige løsninger er ikke veien å gå, fikk deltakerne vite. Dette kan lett føre til uforholdsmessig høye merkostnader og dårlig resultat. Passivtankegangen bør i stedet være en del av prosessen fra starten av.

Alle ledd i byggeprosessen berøres

Foredragsholdere på passivhuskurset var Frode Holte, Ferry Smits, Ann Kristin Kvellheim og Erik Longva.Foruten planleggingen er gjennomføringen av selve byggeprosessen avgjørende for resultatet. Uten dyktige og nøyaktige håndverkere kan aldri kravet om passivhusstandard nås.

Kurset berørte også en rekke andre temaer som bygningstekniske metoder og løsninger, fasader, materialvalg og tekniske installasjoner. Det ble lagt stor vekt på praktisk informasjon og erfaringer fra gjennomførte prosjekter. 

De byggfaglige innleggene ble presentert av Enovas rådgiverteam ved Frode Holte og Ferry Smits fra Rambøll.

Enovas støtteprogram for passivhus

Seniorrådgiver Ann Kvellheim fra Enova orienterte om Enovas nye støtteprogram for passivhus, som blant annet gir mulighet for tilgang til Enovas rådgiverteam. Det ble også orientert om gjennomsnittlige merkostnader som er lagt til grunn for Enovas støttesatser.

Økt kompetanse i alle ledd nødvendig

Daglig leder Erik Longva avsluttet dagen med å orientere om Energiråd Innlandets arbeid med energieffektivisering i bygg, der fremtidens bygg er et viktig område. Hovedfokus her er å bidra til at byggeiere i større grad etterspør bygg med passivhusstandard, og at leverandører i regionen blir med i konkurransen om å levere.

- Det er et stort behov for å spre informasjon og øke kompetansen om passivhus og lavenergiløsninger, også til de som skal bestille byggene, sa Longva. - Vi ønsker å bidra til at det settes i gang konkrete prosjekter i Innlandet, og det store oppmøtet på kurset tyder på at mange i regionen er interesserte i passivhusløsninger.

Energiråd Innlandet vil gjerne å komme i kontakt med både byggeiere og leverandører som skal i gang med passivhusprosjekter.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift