Fagdag om passivhus samlet mange

Per Knut Mølstad, Mjøselementer4. desember arrangerte Energiråd Innlandet fagdag om passivhus. Dette arrangementet var som en del av prosjektet «Fra ord til handling», rettet mot kommunesektoren, og samlet over 30 deltakere i Kommunestyresalen i Herredshuset i Moelv.

Det er nå flere kommuner i Innlandet som er i oppstartsfasen til konkrete passivhusprosjekter, enten med konkret planlegging eller vedtak om at passivhusnivå på nye bygg skal utredes. Energiråd Innlandet ønsket derfor å sette søkelyset på hvordan man skal komme riktig ut i en planleggingsfase, forholdet til innkjøpsreglementet og hvilke faktorer det er avgjørende å ta med tidlig i planleggingsfasen. Erfaringsutveksling er en viktig del av dette, og målet med fagdagen var å samle relevant erfarings og fagkunnskap fra Innlandet. Fagdagen samlet aktører fra flere bransjer og fagmiljøer, både arkitekt, energikonsulent, prosjektering, utførende og private eiendomsselskap var representert, i tillegg til kommuner.

Offentlig innkjøp – en utfordring

Hans Olav Delviken fra Difi startet dagen med å gi en oversikt over veiledningsmaterialet som Difi har på sine nettsider. Difi har kompetanse om regelverket for offentlige anskaffelser, som også er relevant for energikrav, gjennomføringsmodell, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging for passivhus og lavenergibygg. Dette er meget relevant for offentlige innkjøpere, og dannet utgangspunkt for diskusjon. Det er en utfordring å få gode planleggingsprosesser med spisskompetanse på ulike områder tidlig inn i prosjekteringsfasen, uten å gå på akkord med innkjøpsreglementet og eventuelle gjeldende rammeavtaler. En forenkling og klarlegging av dette er etterspurt av kommunene. Difis nettsider inneholder også en kalkulator for beregning av livssyklusanalyser (LCC) i tidligfase. Her kan du f.eks. foreta en enkel vurdering av investerings- og driftskostnader ved ulike miljøtiltak, som f.eks. passivhusstandard.»

Energimål – passivhus eller energimerke A?

Jørann Ødegård fra Fossekall AS ga deltakerne en god gjennomgang av definisjonen av passivhus kontra bygg med energimerke A. Dette skaper en del forvirring i bygg- og eiendomsbransjen. Han formidlet også sine erfaringer med konkrete passivhusprosjekt, både i vår region og andre steder – blant annet om viktigheten av kompakt arkitektur som en avgjørende faktor for å få ned merkostnadene. Viktigheten av tverrfaglig energifokus fra dag 1. i planleggingen ble også understreket.

Erfaringer fra Veidekke

Stian Kopstad fra Veidekke AS. Veidekke har erfaringer fra realiserte passivhusprosjekter. I vår region har de oppført et energiefffektivt kontorbygg på Rudshøgda (energiklasse A). Viktige stikkord fra deres erfaringer er at ambisjonsnivået,  rammebetingelser og avgrensinger i prosjektet må være klart definert. og at alle aktører (arkitekt, RIM og RI- for øvrig) samarbeider for å realisere et godt konsept.

Nye ideer

Etter lunch presenterte Per Knut Mølstad MjøsElement AS. MjøsElement er etablert i Moelv, og har utviklet et helt nytt byggesystem for bolig- og næringsbyggalternativ, med vekt på energieffektivitet og rasjonell byggeprosess. Konseptet er basert på ferdigproduserte veggmoduler med polyuretan som isolasjon.  

Erfaringer og diskusjon

Vestre Toten kommune presenterte sine planer og erfaringer så lang med Raufoss skole. De har mottatt støtte fra Enova til å utrede muligheten og merkostnadene ved å etablere skolen som passivhusstandard.

Alle innleggene dannet grunnlag for en god og konstruktiv diskusjon, med en særdeles spørrelysten og engasjert forsamling. For Energiråd Innlandet som arrangør var dette gledelig. Gjennom diskusjonen ble viktigheten av tverrfaglig samarbeid og energifokus tidlig inn i prosjekteringen belyst. Dette innbefatter tett og god dialog i hele prosessen. Dette kan være en utfordring i forhold til kommunens tradisjonelle måte å prosjektere på.

Kommunene må være flinkere til å etterspørre riktig funksjon. Viktig for kommunene er å ha god nok innkjøpskompetanse (gjerne flere kommuner i samarbeid) og se på anskaffelsesprosedyrer som HJELP til å få gode og effektive tjenester og varer.

Energiråd Innlandets erfaring er at det er mye å hente for alle parter med et tett samarbeid og dialog mellom ulike bransjer. I så måte var fagdagen svært nyttig!

Dagen ble avsluttet med valgfri befaring enten på Mjøselementer AS sitt demonastrasjonsbygg i Moelv eller Veidekkes kontorbygg med energiklasse A på Rudshøgda.

Presentasjoner

 

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift