Vellykkede ENØK-prosjekter i Sør-Østerdal

ENØK- og ENSAMB-prosjektene i region Sør-Østerdalen ble avsluttet høsten 2015. Resultatene er bedre enn målsettingene, med energisparing opp mot 33 prosent.Høsten 2015 ble to store prosjekter om energisparing i bygg avsluttet i Sør-Østerdalregionen. Resultatet er en overoppfyllelse av målsettingene. EPC-kontrakter og kompetanseheving hos driftspersonell har vært sentralt for å oppnå dette.

Prosjektet «ENØK i kommunale bygg» startet i 2009 som et samarbeid mellom kommunene i Sør-Østerdal. Dette ble etter hvert utvidet med det EU-støttede ENSAMB-prosjektet («Energy Savings in Municipal Buidlings in small communities in rural districts»).

Begge prosjektene ble sluttført i oktober 2015. I sluttrapporten fra prosjektene finner du mer informasjon om både metodikk, erfaringer og gode råd.

Mål: 25 % lavere forbruk

Målet med ENØK-prosjektet var å redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen i regionen med mellom 20 og 25 %, med utgangspunkt i årene 2007/2009. Det ble tidlig i prosjektet klart at dette ville kreve betydelige investeringer. En SINTEF-rapport anslo omfanget til rundt 85 millioner kroner, fordelt på over 1000 små og store enkelttiltak.

Gjennom prosjektet skulle man blant annet finne relevante støtteordninger som kunne gi både faglig og finansiell støtte til energisparetiltak i kommunene. Tilgang til kompetanse og erfaring gjennom nettverk og samarbeid med andre var også en viktig del av dette.

Omfattende EU-støtte

Gjennom et program i regi av Intelligent Energy Europe (IEE) kunne man søke om støtte til teknisk assistanse til ENØK-tiltak. Søknaden ble levert i 2011, og sommeren 2012 kunne prosjektet signere den formelle avtalen med EACI om støtte.

Søknadssummen var på 562 500 Euro, noe som tilsvarte maksimum andel som det var mulig å få støtte til ut fra det antatte investeringsbehovet. Dette utløste ytterligere 600 000 kroner i ekstraordinær støtte fra Enova, i tillegg til den støtten som allerede var gitt i søknadsprosessen.

Gjennom ENSAMB-prosjektet ble også Hedmark fylkeskommune integrert i aktivitetene.

EPC viktig del av løsningen

En av de store utfordringene i prosjektet var antall tiltak som var nødvendig for å oppnå målsettingen. Å håndtere hundrevis av energisparetiltak vil være svært vanskelig for en liten kommune med begrensede ressurser.

Gjennom samarbeid med KS og Energiråd Innlandet ble prosjektet gjort oppmerksom på mulighetene som ligger i EPC - «Energy Performance Contracting». Dette er en langtidskontrakt der tiltakene organiseres og gjennomføres av en ekstern entreprenør, mens finansieringen skjer gjennom det man sparer på det reduserte energiforbruket. Entreprenøren gir garantier for minimum besparelse.

Denne tilnærmingsmetoden kan for mange kommuner løse både de praktiske utfordringene ved å skulle gjennomføre en rekke tiltak, og hvordan man skal finne penger til å finansiere disse.
I Sør-Østerdal viste en analyse at EPC ville være en god metodikk for mange av byggene, mens det ville være hensiktsmessig å bruke andre løsninger i tillegg.

Driftskompetanse sentralt

Motivasjon og kompetanse hos de som drifter byggene har også vært en viktig del av prosjektet. Dette var sentralt for å oppnå potensialet i energisparetiltakene. Det ble spesielt lagt vekt på å styrke basiskompetansen.

Det har derfor blitt gjennomført et omfattende opplæringsprogram blant vaktmestere og driftsteknikere i de kommunale byggene, med en kombinasjon av foredrag, diskusjoner og befaringer. Programmet har hatt bred oppslutning. Helheten og sammenhengen mellom ulike energisystemer har vært en vesentlig del her.

Informasjon også vektlagt

Informasjonsarbeid har også inngått i prosjektene, som har vakt stor oppmerksomhet. I løpet av perioden har det blitt holdt rundt 60 presentasjoner både i inn- og utland, i tillegg til webside, nyhetsbrev og brosjyre.

ENSAMB-prosjektet har dessuten stått bak «energisparetips» som i en toårsperiode ble distribuert hver 14. dag til brukere av kommunenes nettsider. Disse har rettet seg mot både virksomheter og privatpersoner som energibrukere.

Resultat: Bedre enn forventet

Totalt i prosjektene har 133 bygg blitt analysert og nærmere 1000 ulike tiltak er gjennomført. De har ført til investeringer på over 142 millioner kroner for kommunene i Sør-Østerdal og Hedmark fylkeskommune samlet. Dette har også utløst investeringsstøtte fra Enova på rundt 15 millioner. Samtidig har lokalt næringsliv blitt tilført 50 millioner fra kommunene, i tillegg til andelen fra fylkeskommunen.

De beregnede energibesparelsene er på nesten 17 GWh per år. Dette representerer en årlig spart kostnad på godt over 10 millioner kroner, avhengig av energiprisen framover. Beregnet utslippsreduksjon er på over 3 400 tonn CO2-ekvivalenter per år, basert på nordisk energimiks.

EPC-prosjektene viste som forventet lavere energibesparelser enn garantien i innkjøringsperioden, men har over tid gitt resultater opp mot eller bedre enn garantien fra entreprenøren.
Totalt er det målt og beregnet redusert energibruk på mellom 26 og 33 %, noe som ligger godt over den planlagte målsettingen på 20-25 %. I tillegg kommer økt kompetanse og et godt utviklet nettverk for senere samarbeid som bonus.

Energiråd Innlandet gratulerer Sør-Østerdalsregionen med vel gjennomførte energispareprosjekter!

Mer informasjon

Sist oppdatert 04. april 2016

Utskrift