Støtte til innovative løsninger i bygg

Enova er igang med støtteordning for konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i byggEnova er nå i gang med en ny runde hvor de gir støtte til konseptutredning for energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem. Neste søknadsfrist er 1. november. Støtten går til å utrede bruken av innovative energiløsninger i en tidlig fase for et konkret prosjekt. Gjør de riktige grepene i prosjektets tidligfase, oppfordrer Enova.

Med innovative energiløsninger menes helt nye teknologier eller kjente teknologier brukt på andre måter eller i andre sammenhenger.

Hva får bedriften støtte til?

Konseptet som skal utredes skal være knyttet til et konkret fysisk bygg og/eller område. Prosjektet skal bidra til økt innovasjon og læring i markedet gjennom informasjons- og kunnskapsspredning og deling av erfaringer.

– Skal vi nå lavutslippssamfunnet, trenger vi økt samspill mellom bygninger, energisystem og transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og bruk av ny teknologi. Derfor prioriterer vi prosjekter med tema energisystem og løsninger mellom bygg i neste støtterunde, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Inn på et tidlig stadie

Gjør de riktige grepene i prosjektets tidligfase, oppfordrer Enova. De kan gi deg støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger.

Enkelte innovasjonsprosjekter strander på idéstadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Enova søker derfor byggeiere, utbyggere og andre aktører som ønsker å strekke seg lengre, men som har behov for å utarbeide konseptutredninger før endelig investeringsbeslutning.

Støtten fra Enova kan gi deg et godt beslutningsgrunnlag for valg av nyskapende løsninger.

Prosjektidéer og prioritering av søknader

Konseptet som skal utredes må planlegges brukt på/i et konkret fysisk bygg/område. Enova ønsker prosjekter som har høy innovasjonsgrad og som har spredningseffekt innen følgende kategorier:

  • Løsninger mellom bygg: Områdeperspektiv/energisystem
  • Lokal energiproduksjon, varme- og kjøleløsninger, spillvarme, frikjøling
  • Lagrings- og effektutjevningsløsninger
  • Løsninger utenpå bygget: Arkitektur og fasadeløsninger som isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller, mørtel
  • Løsninger inne i bygget: Tekniske systemer, klimatisering, ventilasjon, lys
  • Måling og styring
  • Bygg med forenklede systemløsninger

Mer informasjon

Sist oppdatert 07. september 2017

Utskrift