Kommunenettverkstreff på Gjøvik

Utviklingssjef Knut Sagbakken i Tolga kommuneFredag 30.11. var det treff for kommunenettverket hos Energiråd Innlandet. På agendaen sto arbeidet med klima- og energiplanene i kommunene, og blant andre Tolga og Hamar kommuner la fram sine erfaringer.

Etter en introduksjonsrunde, la daglig leder Erik Longva fram noen av Energiråd Innlandets satsningsområder mot kommunene, før utviklingssjef Knut Sagbakken i Tolga kommune begeistret forsamlingen med erfaringene fra Tolga. For de som ikke kjenner Tolga spesielt godt, er det en kommune med 1700 innbyggere fordelt på 11 000 kvadratkilometer. Likevel har kommunen gått høyt på banen innenfor arbeid med klima- og energitiltak. Som en av få kommuner i Norge, deltok Tolga på Bilfri dag 22. september. Her ble blant annet elsykler presentert for innbyggerne, noe som er et av tilbudene fra kommunen til innbyggerne.

Målet om 20 % utslippsreduksjon innen 2020 skal nås blant annet gjennom en satsning som allerede har vært i gang i tre år, kalt KID (kollektivtransport i distriktene). KID handler om tilrettelagt kollektivtransport i kommunen. Sagbakken forklarte at gjennom et politisk initiativ for å redusere "kjøring av unger", hadde man endt opp med satsning på mange stoppesteder og bruk av mer hensiktsmessige kjøretøy som minibuss og drosjer framfor store busser, som gjerne hadde gått med kun få passasjerer. Prosjektet er unikt i Norge, og flere av kommunene i Nord-Østerdalen er interessert.

Siden landbruket sysselsetter 20 % av kommunens innbyggere, er dette også et satsningsområde. Videre har kommunen arbeidet med holdningsskapende arbeid mot barn og ungdom.

Planarbeid og regnmakeri

Lise Urset fra Hamar kommune fortalte om arbeidet med kommunedelplan for miljø og klima. Med en miljøplan fra 1999, var behovet til stede, siden nytt lovverk har trådt i kraft siden den tid. 

Oppmerksom forsamlingFor å bøte på for mange planer og uklare nivåer, har man innført et planhierarki, og slått sammen planer og prioritere i planarbeidet i stedet for senere. Urset ba om innspill fra rundt bordet, og fikk det. Denne typen arbeid kjente nok andre seg igjen i.

Hamar naturskole ved Hans Christian Johnson presenterte Regnmakerne, og og fortalte om samarbeidet med Vågå kommune og om regnmakerskoler. Regnmakerne finansiert av Enova, og blant annet Energikampen på tv er en del av det. Målet er å lære barn om energi, og innsatsen er rettet mot 4. til 7. klasse på barnetrinnet.

Etter lunsj, presenterte Fylkesmannen i Oppland ved Knut Roland og Christen Ness fra Oppland fylkeskommune aktuelle prosjekter og tiltak fra sine respektive institusjoner, før det hele ble avrundet med diskusjoner rundt bordet. Mange kommuner savner gode utslippsdata, og dette var noe fylkeskommunens Christen Ness tok med seg videre.

Presentasjoner:

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift