Motiverende Energidag på Hamar

Lise Urset, Erik Longva, Morten Aspeli. Foto: Christoffer Horsfjord Nilsen- En god og motiverende start på arbeidet, fastslo ordfører Morten Aspeli. Energi- og klimaarbeid, og hvordan komme fra plan til gjennomføring var i fokus da Hamar kommune arrangerte Energidag 11. februar.

Et tyvetalls ansatte fra Hamar kommune, deriblant miljørådgiver, kommunens eiendomsforvaltere, kommunalsjefer, ordfører Morten Aspeli og saksordfører for miljøplanen og pressen var til stede på Gregers på Hamar da daglig leder i Energiråd Innlandet Erik Longva ønsket velkommen til kurset "Fra ord til handling". Kurset er utviklet med støtte fra kommunal- og regionaldepartementet og med innspill fra kommuner i Hedmark og Oppland.

Erik Longva satte dagsorden ved å gå gjennom Norges totale reduksjonsmål, og det som særlig påligger kommunene å gjøre. 3-4 millioner tonn CO2 er det totale målet kan tas i kommunene i samarbeid med andre aktører, og kommunenes energi- og klimaarbeid er hjemlet i plan- og bygningsloven.

 

Forbedringsområder

Lise Urset redegjorde for status for tiltakene i klimahandlingsplanen fra 2009, og slo fast at Hamar er kommet godt i gang med omlegging til fornybar energi i egne bygg og tiltak i egen organisasjon og oppfølging av bedrifter, men mangler tiltak rettet direkte mot innbyggerne.  Urset la også fram begrunnelsen for hvorfor miljø og klima nå samordnes i en miljøplan i Hamar. På den måten vil Hamar få et tydelig planhierarki, og kunne ta hensyn til sammenhenger mellom de ulike fagområdene. Etter Energidagen, var Lise Urset godt fornøyd med utbyttet av dagen og var inspirert til å jobbe videre sammen med kolleger med miljøplanen.

Fra ord til handling

Magne Bjørnerud. Foto: Christoffer Horsfjord NilsenMed bakgrunnen for arbeidet klart for alle, var det duket for faglige foredrag. Første mann ut av kursforedragsholderne var Magne Bjørnerud. Hans foredrag hadde tittelen «Hvordan komme fra ord til handling».

 Bjørnerud la vekt på viktigheten av motivasjon. Energi- og klimaarbeid krever motivasjon. Magne spurte forsamlingen hva som motiverer den enkelte, og gjennom gruppearbeid kom deltakerne fram til hva de oppfattet som motiverende i arbeidet med energi og klima. Anerkjennelse for resultater ble trukket fram som viktig, sammen med at målene ble konkretisert i tiltak som kan gjøres i hverdagen. Mange mente også at det var viktig at nok ressurser ble satt av til arbeidet, og at man kjente seg involvert.

Konkrete tiltak

Etter en varmende lunsj, sto konkrete tiltak på agendaen. Energiråd Innlandets Gaute Gangås tok for seg erfaringer fra gjennomføring av lokale energi- og klimatiltak.

Energiråd Innlandet samarbeider med ti kommuner i Innlandet med konkrete tiltak, og har høstet erfaringer fra dette arbeidet. Gangås la vekt på at energieffektivitet handler om ledelse, kanskje i større grad enn teknologi, selv om også energioppfølgingssystemer (EOS) er viktige for måling og videre forbedringer.

Kjell GurigardKjell Gurigard er en av de mest profilerte og kompetente i Norge når det gjelder energisparekontrakter (EPC). Gurigard slo fast at kommuner er gode på planlegging, men dårligere på gjennomføring, og at han derfor tvilte på at en del kommuner med ambisiøse mål om energisparing greide å nå målene.

EPC står for Energy Performance Contracting, og er en gjennomføringsmodell for energieffektiviseringstiltak med garantert resultat i eksisterende bygg. Målet på 20 % er ikke et problem for Hamar kommune, mener Kjell Gurigard bestemt. Energisparekontrakter har fire faser med etablering, analyse, fysiske tiltak og en garantiperiode. Garantiperioden, altså den tiden man skal spare inn investeringen, kan være på fire til fjorten år.

Gaute Gangås tok i sin presentasjon utgangspunkt i at passivhus nå begynner å bli et mer konkret begrep i en jungel av ulike begreper innen bygg.

I framtiden vil det bli mer fokus på energitiltak ved rehabiliteringer, og plusshus vil komme mer og mer i fokus, hevdet Gaute Gangås.

Passivhusets kjennetegn og kjernebegreper ble omhyggelig gjennomgått, og kjennetegnes av god isolasjon, at det er tett, tørt og har et helhetlig energifokus i planlegging.

- Kort sagt er det eksisterende tekniske løsninger satt i system, fastslo Gaute.

Energidagen ble avsluttet med til dialog og diskusjon blant deltakerne om hvordan Hamar skal komme godt i gang med konkrete energi- og klimatiltak, noe som skapte engasjement. Tilbakemeldingene etter kurset har vært utelukkende positive, og det er utvilsomt nyttig at ansatte fra ulike deler av kommunen møtes til tverrfaglig dialog og diskusjon om energi- og klimaarbeid. I forbindelse med kurset er det utviklet veiledere for typiske tiltak fra kommunenes energi- og klimatiltak.

Kurset «Fra ord til handling» er tilgjengelig for alle kommuner i Hedmark og Oppland.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift