Interessante samlinger i Elverum og Lillehammer

Samlingene om energi- og klimaplaner trakk mange deltakere fra både Hedmark og Oppland (foto: EI)Energiråd Innlandet, i samarbeid med Fylkesmennene i Oppland og Hedmark, ønsker å bistå kommunene i Innlandet i arbeidet med revisjoner av energi- og klimaplaner, og holdt derfor i forrige uke to fagsamlinger om prosess og innhold i slike planer. Den ene ble holdt på Lillehammer 20. september og den andre på Elverum 21. september.

Samlingene inngikk som arrangement innenfor nettverket «Klima-KicK – klimavennlige Innlandskommuner», hvor Energiråd Innlandet er sekretariat. Til sammen trakk samlingene 70 deltakere fra kommunene i Innlandet.

Kommunene viktige for å oppnå målene om utslippskutt

Ordfører i Elverum Erik Hanstad fortalte om kommunens klima- og miljøarbeid (foto: EI)Målene for norsk klimapolitikk er forsterket de senere årene; det er satt stadig høyere mål om reduksjon av klimagasser og det er satt mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå energieffektivisering og -omlegging. Kommunens klima- og energiplanlegging er derfor viktig for å oppnå målene om utslippskutt.

Ordfører i Elverum, Erik Hanstad, ønsket forsamlingen velkommen, og fortalte om energi- og klimaarbeidet i Elverum. Han trakk spesielt frem Ydalir-prosjektet som et stort satsningsområde.

- Et av de virkelig store satsningsområdene er bydelen Ydalir som er i ferd med å bli et demonstrasjonsprosjekt i Norge. Det legges til rette for 800-1000 nye boliger hvor klima- og miljøperspektivet står i fokus, fortalte Hanstad.

Optimisme i Oppland

Fylkesmann i Oppland, Sigurd Tremoen er optimistisk tross klimautfordringene vi står ovenfor (foto: EI)På Lillehammer åpnet fylkesmann Sigurd Tremoen med å fortelle om klimaendringenes påvirkning på Norge og verden, og Oppland spesielt.

- Til tross for de store utfordringene vi står ovenfor, er jeg relativt optimistisk. Etter å ha jobbet med dette i flere år, ser jeg nå det vi kan kalle et paradigmeskifte og det skjer endringer og en omveltning i samfunnet.

Miljørådgiver Terezia Hole i Oppland fylkeskommune fortalte om deres planer for at fylkeskommunen skal være klimanøytral innen 2020, og hele Opplandsamfunnet innen 2025.

- Jeg er i en særstilling der jeg har politikerne med på laget, og de er ambisiøse og ivrige. Skal vi nå målene må vi starte med oss selv. Vi skal utvikle et nytt og bedre klimaregnskap for Oppland fylkeskommune som organisasjon og Opplandssamfunnet. Første utkast skal være ferdig i oktober, fortalte Hole.

Viktig med fokus på konkrete tiltak

Marit Hepsø fra Miljødirektoratet kom med gode tips og råd (foto: EI)Marit Hepsø fra Miljødirektoratet snakket om hvorfor kommunene er viktige i klimaarbeidet og konkrete tips til revidering av energi- og klimaplanen. Hun ga også tips og råd i forhold til søking på klimasats-midler.

- Det er viktigere at kommunene fokuserer på konkrete tiltak enn at alle formelle krav i klimaplanen oppfylles. Disse kan vi hjelpe til med, sa Hepsø.

- Neste frist for å søke om Klimasats-midler er 15. februar, og vi åpner for søknader allerede i oktober, så det er bare å sette i gang med skrivingen, oppfordret hun.

Kortreist kvalitet gir vinn-vinn løsninger

Kortreist kvalitet gir vinn-vinn løsninger for kommunenes arbeid mot et lavutslippssamfunn (foto: EI)Eivind Selvig fra Civitas og Kjetil Bjørklund fra KS snakket om tiltak og eksempler for hvordan kommunesektoren kan omstille seg et lavutslippssamfunn.

- Det må jobbes på strategisk nivå i kommunen for å finne en måte å dokumentere klima som et grunnleggende prinsipp innenfor alle sektorer. Å satse på gode lokale kvaliteter og utnytte disse fortrinnene er en god inngang for å finne de gode klimaløsningene, uttalte Selvig som også understreket at kommunene kan lede an i omstillingen til et lavutslipssamfunn.

- Å tenke kortreist kvalitet som inngangsbegrep for lavutslipp gir vinn-vinn løsninger, istemte Bjørklund.

Klimaarbeid i Hamar og Lillehammer

Marte Søreide i Lillehammer kommune fortalte om sine erfaringer med energi- og klimaplanenMiljørådgiverne i Lillehammer og Hamar var tilstede for å snakke om hvordan de jobber med energi- og klimaplanen og lokale målsetninger.

Marte Sofie Søreide i Lillehammer kommune fortalte at deres hovedmål innen transport er at 20 % av person- og varebiltrafikken skal være fornybar innen 2020, og påpekte at hennes erfaringer tilsier at det er viktig at energi- og klimaplanen inneholder så konkrete tiltak som mulig.

- Vi har ny kommuneplan med fem hovedmål, hvor miljø er ett av dem. Vårt mål er at i 2030 er det lett å leve miljøvennlig i Hamar. Vi skal kutte 40 % i utslippene innen 2030, og legger vekt på arealplanlegging, sa Lise W.D. Urseth i Hamar kommune.

Økokommunen Tingvoll

Ordfører i Tingvoll, Milly Bente Nørsett var tilstede og fortalte om økokommunen Tingvoll (foto: EI)Ordfører i Tingvoll, Milly Bente Nørsett fortalte om hvordan Tingvoll har lykkes med sitt klima- og miljøarbeid, og om deres visjon: Bedre løsning for mennesker og miljø.

- Økokommuneerklæringa ble vedtatt i 1990, og hvert kommunestyre i Tingvoll har siden da vedtatt erklæringa. Den legger grunnlaget for Tingvolls energi- og klimaarbeid. Økokommunen Tingvoll har blitt et begrep som er godt kjent utenfor kommunen, sa Nørsett.

Erfaringer fra Sverige

Växjö kommune i Sverige er en foregangskommune innen klima- og energiarbeid i nabolandet, og kaller seg Europas grønneste småby. Henrik Johansson fortalte via Skype om deres arbeid.

- Suksessfaktorer er samarbeid lokalt og internasjonalt, langsiktig strategi og mål, og politisk enighet. Vi har som mål å bli fossilbrenselfri innen 2030, og alle politiske partier stiller seg bak målet. Dette er forutsetninger for framgang, sa Johansson.

Om KIcK-nettverket

34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene har meldt seg på nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. Dette vil i bli gjort gjennom samlinger med ulike fagtema som kommunene selv har bidratt med innspill til. Energiråd Innlandet er sekretariat for nettverket.

Mer informasjon

Sist oppdatert 27. september 2017

Utskrift