Bidra til utslippsreduksjon gjennom bedre transportvaner

Miljøvennlig transport gjennom bedre transportvanerKjøretøy står for over 50 % av CO2-utslippene i Innlandet, og er den største kilden til klimagassutslipp i regionen. Det er store utslippsreduksjoner å hente på å kjøre mindre, en mer økonomisk kjørestil samt overgang til mer miljøvennlige kjøretøy og drivstoff.

Transport er et område der alle kan bidra til reduserte klimagassutslippene. Både privatpersoner, bedrifter og offentlig virksomheter benytter forurensende transportmidler stort sett hver eneste dag.

Reduser kjørelengden

Både privat og i yrkestransport er reduksjon av kjørelengden den viktigste faktoren for å redusere CO2-utslippene. Som privatbilist innebærer dette for eksempel bedre planlegging for å unngå mange og korte bilturer, mer "kameratkjøring" og økt bruk av kollektivtransport og sykling/gange. I virksomheter vil bedre planlegging av møte- og reisevirksomhet, økt bruk av telefon- og videokonferanser og oppfordrig til ansatte om å sykle mer både til og fra jobb og på korte strekninger i tjenesten være relevante tiltak. Enkelte kommuner tilbyr nå sine ansatte kilometergodtgjørelse for sykling i tjenesten, noe som har vært svært vellykket. Mange virksomheter deltar også i den årlige Sykle til jobben-aksjonen hver vår.

Innen yrkestransport er logistikk og planlegging av kjøring et vesentlig punkt. Økt bruk av jernbane til godstransport er også et område der det er mye å hente.

Økokjøring – en miljøvennlig kjørestil

Når du sitter i bilen eller lastebilen, kan du også bidra til å redusere utslippene. Ved å ha en drivstofføkonomisk kjørestil kan du redusere både kostnadene til drivstoff og CO2-utstlippene med så mye som 20 %.

Det finnes enkle og effektive tips for å lære seg å kjøre mer miljøvennlig. Virksomheter med store transportflåter kan ha stor effekt av å gjennomføre egne økokjøringskurs for sine sjåfører.

Velg miljøvennlig kjøretøy og drivstoff

Begrepet miljøvennlig bil kan diskuteres. Det handler om å redusere miljø- og klimapåvirksningene i størst mulig grad. Fokus må uansett være at kjøretøyene som brukes er mest mulig miljøvennlige når det gjelder mengde drivstofforbruk og type drivstoff. Det kommer stadig nye biler og teknologier på markedet, utfordringen kan være å finne den som passer best for ditt eller din virksomhets bruk.

Fly mindre

Flyreiser er en transportmåte som gir svært store utslipp i forhold til reiseavstand. Ved å begrense antall flyreiser og heller bruke f.eks. tog, buss eller telefon- og nettmøter bidrar vi til å redusere utslippene i Norge og internasjonalt.

Kurs fra Energiråd Innlandet

Energiråd Innlandet tilbyr rådgivning og kurs til kommunene innen miljøvennlig innkjøp av egne kjøretøy og transporttjenester. Høsten 2010 vil vi arrangere kurs for innkjøpsansvarlige om dette temaet. Følg med på vår aktivitetskalender eller meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon.

Vi tilbyr også tilrettelegging for kurs innen økokjøring for kommuner og virksomheter som ønsker dette.

Mer informasjon

Sist oppdatert 26. mars 2016

Utskrift