Nettverk innen miljøvennlig transport

Nettverk for aktører innen miljøvennlig transportTransportsektoren er i sterk utvikling både når det gjelder motorer, kjøretøy og drivstoff. Det eksisterer både nasjonale og regionale nettverk og forum for deling av erfaringer og kunnskap.

Grønn Bil

Grønn Bil er et prosjekt som jobber for 200.000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske veier i 2020.

Dette er Grønn bil:

 • Tilby praktisk hjelp og informasjon til brukere
 • Jobbe for bedre rammebetingelser for ladbare biler
 • Synliggjøre behov ovenfor leverandører
 • Jobbe for utbygging av neste generasjons infrastruktur for ladbare biler

TEMPO

TEMPO er et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter med partnere for forskning på miljøvennlig transport. Prosjektet jobber for å besvare to spørsmål: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser?

TEMPO ønsker å:

 • Tallfeste klimapåvirkningen fra dagens og framtidas transportteknologier
 • Styrke kunnskapen om klimaeffekten til ulike transportpolitiske virkemidler
 • Forstå hvordan små endringer i informasjon og valgmuligheter kan påvirke atferd
 • Bedre beslutningsverktøy for grønnere varetransport
 • Forstå institusjonelle barrierer og muligheter
 • Formidle forskningsresultatene på en effektiv måte.

Biogassforum

Biogassforum er et samarbeidet mellom Avfall Norge og Norsk Vann, og har som siktemål å fremme foreningenes felles interesser for biogass og bruken av denne verdifulle energibæreren. Konkret skal det arbeides med å spre informasjon om biogass, utvikle biogassfaget videre og sikre best mulig rammebetingelser for bruk av biogass.

Norsk Hydrogenforum

Norsk Hydrogenforum skal bidra til informasjonsformidling mellom norske og utenlandske miljøer innen hydrogenbaserte teknologier bl.a. ved å:

 • Organisere orienteringer, seminarer, workshops o.l.
 • Sørge for informasjon i form av nyhetsbrev o.l.
 • Fremme utdanning, forskning og nyskapning innen hydrogenteknologi

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

NoBio er interesseforeningen for norsk bioenergibransje og tilbyr medlemskap til bedrifter og enkeltpersoner. De jobber for å fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge gjennom å:

 • Spre faktainformasjon om bioenergi
 • Være en synlig debattant i medien
 • Være en pådriver for videreutvikling av bioenergisektoren i Norge
 • Initiere og gjennomføre prosjekter som styrker bioenergibruken i Norge

Energigården

Energigården er et informasjonssenter på Hadeland for bioenergi og annen fornybar energi. Senteret er en pådriver for økt norsk satsning på fornybar energi, samt stimulere til valg av miljøriktige energisystemer, deriblant biodrivstoff.

Klimaveien

Klimaveien er en felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid og som i samarbeid med norske myndigheter ønsker å mobilisere til en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. Kampanjen har som mål å redusere utslippene med 1 million tonn eller 10 % innen utgangen av 2009.

Internasjonalt klimanøytralt nettverk

CN Net er et klimanøytralt nettverk i regi av FNs klimaprogram for land, byer og organisasjoner som har satt seg som mål å bli klimanøytrale. Blant annet deltar Norge, Island og byene Arendal og Växsjö.

Målet med nettverket er informasjons- og erfaringsdeling mellom deltakerne for å bidra til lavere klimagassutslipp.

Sist oppdatert 07. februar 2015

Utskrift